KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç

KLASFX Şirketi (“KLASFX” veya “Şirket”), gerçek kişi müşterilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır.

Şirketimizin gerçek kişi müşterisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

• Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,

• Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,

• Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.

Aydınlatma Metni ile KLASFX tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Gerçek Kişi Müşterilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü

Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır.

Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, çalışanlara ait kişisel veriler özellikle şunlardır:

Kimlik Verisi:

Ad-soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adıbaba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgeleri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı sureti gibi belgeler ile imza/paraf bilgisi.

İletişim Verisi:

Telefon numarası, faks, açık adres bilgisi, e-posta adresi (dâhili numarası ve kurumsal e-posta adresi dâhil).

Finansal Veri :

Sermaye türü, hesap durumu, ortaklık yüzdesi, yıllık faiz, banka kodu, kredi bilgileri, borç bilgileri gibi bilgiler,

Özel nitelikli kişisel veriler:

• Kan grubu,

• Nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi karşılığı

Hukuki İşlem Verisi:

Hukuki alacak ve hakların tespiti, takibi ve borçların ifası ile kanuni yükümlülükler ve Şirketimiz politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler ile icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri (Mahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan bilgiler).

Lokasyon Verisi:

Yerleşim yeri, ev adresi, şehir, ülkeye ilişkin bilgiler.

Görsel/İşitsel Verisi:

Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç), ses kayıtları (örneğin telefon konuşması ses kaydı)

Özlük Verisi:

Şirketimiz ile ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin öğrenim durumu gibi bilgileri

Diğer Veriler:

Belge numarası, hesap türü, üye kodu, erişim tarihi, PTT barkod numarası, CRM durumu, teslim tarihi, ekstre iletim şekli, risk derecesi gibi bilgiler. Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz ve üçüncü kişilerden, kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile toplanmaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla işlenebilir.

Kişisel Verileriniz, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Avukatlık Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve iş sözleşmesi gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Borçlar Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Avukatlık Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

• Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hesap açılması,

• Takasbank nezdinde hesap açılması,

• Hesap ekstresi gönderilmesi,

• Şirketimiz nezdindeki hesapların tanımlanması ve güncellenmesi,

• Sakıncalı müşteri sürecinin yürütülmesi,

• Uyuşmazlık, iç denetim ve sorgulama süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri şikâyet süreçlerinin yönetilmesi,

• İç kontrol süreçlerinin yürütülmesi,

• Soruşturma süreçlerinin yürütülmesi,

• Şüpheli/hatalı işlem tutanaklarının düzenlenmesi ve bildirilmesi,

• Sermaye Piyasası Kurulu nezdindeki savunmaların yönetilmesi,

• Risk izleme süreçlerinin yürütülmesi,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• Hukuki süreçlerin takibi ve işlemlerin gerçekleştirilmesi,

• Vergi bildirimlerinin yapılması ve takibi,

• Müşterilerin net durum raporlarının oluşturulması,

• Maliye Bakanlığı’na yıllık mukimlik bildiriminin yapılması,

• MASAK beyan sürecinin yürütülmesi.

Sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla, özellikle;

• Müşteri bilgilerinin sisteme kayıtlarının ve hesap açılış/kapanış işlemlerinin yapılması,

• Müşteri teminat tamamlama süreçlerinin yürütülmesi,

• Para çekme işlemlerinin yerine getirilmesi,

• Müşteri Stop Out raporunun oluşturulması,

• Müşteri işlemleri kapsamında hazine süreçlerinin yürütülmesi,

• İbra ve mutabakat süreçlerinin yürütülmesi,

• Müşteri desteği kayıtlarının saklanması,

• Arşivleme yapılması,

• Sözleşmelerin raporlanması,

• Müşteri işlem defterinin saklanması,

• Adres teyidinin sağlanması,

• Müşteri iletişim bilgilerinin güncellemelerinin yapılması,

• Vekâletname işlemlerinin yürütülmesi,

• Virman talimatlarının yerine getirilmesi,

• VIOP hesabı para işlemlerinin yürütülmesi,

• Ekstre gönderim raporunun tutulması.

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla, özellikle; • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun düzenlenmesi ve bildirilmesi,

• Şirket içi tutanak tutulması.

Bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması amacıyla, özellikle;

• Dava ve icra süreçlerinin yürütülmesi.

Şirketimiz meşru menfaatinin korunması amacıyla, özellikle;

• Kara liste süreçlerinin yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalmasına kadar geçecek olan makul süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

4. Kişisel Verilerin 3. Kişilere Aktarılması

4.1.Kişisel Verilerin Yurt İçindeki Üçüncü Kişilere Aktarılması;

Sermaye Piyasası Kanunu, Avukatlık Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önlenmesi Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve yukarıda sayılan mevzuatlarla sınırlı olmamak kaydıyla yasal yükümlülüklerin ve sözleşme gerekliliklerinin yerine getirilmesi amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu’na, MASAK’a, Takasbank’a, vergi dairelerine, Gelir İdaresi Başkanlığı’na, mahkemelere ve Şirketimizin ilgili tedarikçileri ve iş ortaklarına aktarılabilmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu, Avukatlık Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önlenmesi Hakkında Kanun, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu, Vergi Usul ve yürürlükteki ilgili mevzuatlar, kanunlar, yönetmelikler ve tebliğler uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;

• Soruşturma tutanaklarının iletilmesi,

• Hukuki süreçlerin yürütülmesi,

• Savunma tutanaklarını iletilmesi,

• Şüpheli/hatalı işlem bildirimlerinin yapılması,

• Vergi bildirimlerinin yapılması,

• Yıllık mukimlik bildiriminin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na, mahkemelere,MASAK’a, vergi dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve ilgili kurumlara aktarılabilmektedir.

Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla, özellikle;

• Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bilgi formunun iletilmesi,

• Şirket içi tutanakların bildirilmesi amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve Sermaye Piyasası Kurulu’na aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Güvenliğinin ve Gizliliğinin Sağlanması

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan Teknik Tedbirler

KLASFX kişisel verilerinizi korumak amacıyla gerekli teknik, teknolojik güvenlik önlemlerini almış olup olası risklere karşı kişisel verilerinizi koruma altına almıştır.

5.1.Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişimi Engellemek İçin Alınan İdari Tedbirler

• KVK Kanunu’na ilişkin şirket çalışanlarının eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi,

• Kişisel veri aktarımının söz konusu olduğu durumlarda, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilmiş sözleşmelere kişisel verilerin aktarıldığı tarafın veri güvenliğini yerine getireceğine ilişkin kayıt eklenmesinin sağlanması,

• KVK Kanunu’na uyum için yerine getirilmesi gerekenlerin tespit edilmesi ve uygulamaları için iç politikaların hazırlanması,

5.2.Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde, Şirketimiz bu durumu en kısa sürede ilgili veri sahibine ve Kurul’a bildirecektir.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca, kişisel verilerin ilgili mevzuata uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler re’sen veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine Şirketimiz tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Bu hususa ilişkin usul ve esaslar KVK Kanunu ve bu Kanun dayanak alınarak oluşturacak ikincil mevzuata göre yerine getirilecektir.

6.1. Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri

Gerekli hallerde, fiziksel olarak yok etme, yazılımdan güvenli olarak silme teknikleri kullanılır.

6.2. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri

Kişisel verilere erişim ve saklama için erişim sınırlaması, yetki sınırlaması ile gerekli kontroller sağlanmaktadır.

7. Müşteri’nin Sahip Olduğu Haklar

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz:

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığınıöğrenme,

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır.